Your shopping cart is empty.

Ocenjivački tim Akreditacionog tela Srbije je izvršio ocenjivanje EVROCERT-a prema zahtevima Standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015. Doneta je Odluka (broj 601/2022 od 21.09.2022. godine) o obnavljanju akreditacije EVROCERT-a za poslove ocenjivanja usaglašenosti u traženom obimu akreditacije. 

EVROCERT-u je izdat certifikat o akreditaciji broj 08-002 sa datumom važenja do 20.09.2026. godine.

U narednom periodu planiraju se nadzorne aktivnosti u novom ciklusu akreditacije.

Alt